مروری بر فرقه ی یزیدیان

یزیدیان ، پیروان شیخ شرف الدین ابوالفضائل عدی بن مسافربن اسماعیل ... ابن مروان از مشایخ قرن ششم هجری هستند. او به سال 555 یا 557 یا 558 ه' . ق. در حدود

نودسالگی درگذشت . گویند نسبت یزیدیان به یزیدبن معاویه است و گروهی گویند به یزیدبن انیسه منسوب اندکه از خوارج نهروان بود. گروهی دیگر کیش یزیدیه را صورت دگرگون شده دین زرتشتی و لفظ یزید را از ریشه «یز» به معنی پرستش می دانند که «ایزد» و «یزدان » نیز از آن است....
-1یزیدیان به هفت فرشته یا آفریدگار معتقدند و گویند خداوند نخست دری سفید و بعدپرنده ای آفرید و آنگاه پیش از خلقت زمین و آسمان آن هفت فرشته را در هفت روز هفته (از یکشنبه تا شنبه ) خلق کرد بدین ترتیب : 1- عزرائیل ، که همان طاوس ملک و رئیسهمه فرشته هاست 2- دردائیل 3- اسرافیل 4- میکائیل 5- جبرائیل 6- شمنائیل 7- نورائیل .

2- برای طاوس مقامی والا قائلند (برخلاف بیشتر ادیان ) و آن را واسطهآفریدگار در آفرینش جهان می دانند و خصوصیاتی بر آن قائلندکه با خصوصیات شیطانمطابقت دارد و بیشتر بدین جهت به شیطان پرست ها معروف شده اند.
3-
شیخ عدی بنمسافر راشخصیتی بزرگ میدانند و کرامات و معجزات بیشماری بدونسبت می دهند و قبر اورا زیارتگاه خود قرار داده اندو گویند هر یزیدی باید مقداری از خاک قبر و لباس اوراهمراه داشته باشد. عیدی به نام شیخ عدی یا عید کبیر دارند که به مقبره شیخ می روندو سه روز روزه میگیرند و نیز در عید قربان (همان دهم ذیحجه ) و در عیدبزرگ عمومیاواخر شهریور بر مزار او حاضر می شوند تاگناهانشان پاک گردد. و گویند شیخ عدی نمازو روزه آنها را به عهده گرفته و سرانجام هم آنها را به بهشت خواهد برد.
4-
بهیزید ستاش و احترام می کنند که سعی شده با یزیدبن معاویه تطبیق شود. و عیدی به نامعیدیزید دارند که معتقدند در روز تولد یزید باید باده گساری کرد و سه روز را روزهگرفت .
5-
هر یزیدی باید هنگام طلوع آفتاب رو به مشرق بایستد و آفتاب را ستایشکند.
6-
با «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم » سخت مخالفند.
7-
طلاق زن نازاجایز ولی طلاق زن بچه دار نارواست و اگر شوهر به مسافرتی بیش از یکسال برود زنش براو حرام است .
8-
برخی از خوردنی ها را حرام می دانند مانند ماهی ، کدو، کاهو وکلم .
9-
به حسین بن منصور حلاج و شیخ عبدالقادر گیلانی و حسن بصری نیز اعتقاددارند.
10-
پیشوایان مذهبی آنان هفت طبقه است که هیچکس حقخروج از طبقه خود وورود به طبقه دیگر ندارد و باطبقه عوام کلاً یزیدیان هشت طبقه می شوند بدینترتیب:
1-
امیر شیخان 2- باباشیخ 3- شیخ 4- پیر 5- فقیر 6- سخنور (توان ) 7- کوچکها 8- مرید (طبقه عوام ).
عده یزیدیها را در سال 1370 ه' . ق. در حدود هفتادهزارتن نوشته اند ولی تعداد آنان بیشتر بوده است .
قسمت اعظم یزیدیها در موصل ودر ناحیه شیخان سکونت دارند و شیخ بزرگ آنها در شهر سنجار است .
دولت عثمانیفرقه یزیدیه را مبتدع می شمرد و به رسمیت نمی شناخت ولی پس از تشکیل دولت عراق طبققانون اساسی آن کشور از آزادی نسبی برخوردار شدند.
رجوع به مجموعه نشریه پژوهشیو علمی دانشسرایعالی شماره 1 ادبیات و علوم انسانی (مقاله خانم کامران مقدم ) وهمچنین کرد و پیوستگی تاریخی او تالیف رشید یاسمی و تاریخ یزیدیه و اصل عقیدتهمتالیف عزاوی و یزیدیها و شیطان پرستان تالیف و ترجمه جعفر غضبان شود.
از فرقشیعه ای که می گفتند فرزندان امام حسین همگی در موقع اقامه نماز مقام امام دارند وتا یکی از ایشان باقی است چه فاجر باشد چه صالح نماز پشت سر غیر ایشان جایزنیست.


/ 0 نظر / 14 بازدید